Vítejte na stránkách obce Obec Vinary.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Odpady

Informace o způsobu zacházení s komunálními odpady

V obci je zaveden odvoz komunálního odpadu pomocí popelnic. V době od listopadu až duben je svoz týdenní, v době květen až říjen je svoz čtrnáctidenní.

V letošním roce bude roční úhrada za odstraňování Komunálního odpadu vybírána podle počtu objednaných svozů.

Počet svozů odpadů pro jednotlivé domácnosti bude vycházet z evidence z minulého roku  s tím,  že je možno si předem dohodnout jiný počet svozů podle potřeb jednotlivých domácností – vždy nahlásit do 31.ledna.

Každá domácnost si předem dohodne kolikrát za rok požaduje odvoz  odpadů, podle toho si na Obecním úřadě zakoupí známku na  popelnici.

Úhrady za odstraňování Komunálního odpadu vybírány ve výši:

13 svozů – svoz 1x za měsíc
900 Kč
26 svozů – svoz 1x za 14 dnů
1 800 Kč
39 svozů – svoz 1x za 14 dnů v letních měsících a 1x týdně v zimních měsících
2 700 Kč
CH Chalupářské známky – 14 ti denní svoz pouze v letních měsících
 900 Kč

Termíny svozu

Do popelnic nepatří

Do popelnic se nesmí vhazovat sklo, plasty, železo barevné kovy, pneumatiky a veškerý nebezpečný odpad. Do popelnic nepatří ani vyřazené elektrospotřebiče. Podrobnosti o nakládání s komunálními odpady jsou stanoveny obecně závaznou vyhláškou Obce Vinary (Vyhláška č.3/2008). Tato vyhláška mimo jiné ukládá občanům povinnost třídění odpadů, povinnost placení poplatku za odstraňování odpadů ….

Na sklo a plasty jsou k dispozici označené sběrné nádoby (kontejnery), do kontejneru na sklo nepatří víčka, auto-skla a zrcadla. Plastové láhve je třeba do kontejneru vhazovat sešlápnuté.

Sběr železa a neželezných kovů je zajištěn prostřednictvím svazu dobrovolných hasičů.

Nebezpečné odpady

Nebezpečné odpady jsou – jedy, upotřebené oleje, olejové filtry, barvy, lepidla, pryskyřice, rozpouštědla, kyseliny, olověné akumulátory, suché články – monočlánky, odpady rtuti, rtuťové a sodíkové výbojky, zářivky, léky, chladničky, mrazničky, televizory a radiopřijímače.

Nebezpečný odpad je třeba odděleně shromažďovat a odevzdávat ho při pravidelném mobilního svozu nebezpečného odpadu.Datum, čas a místo přistavení sběrného vozidla je předem oznámen hlášením v místním rozhlase, informativními letáky a vyvěšením na úřední desce.

Společně s nebezpečným odpadem jsou sbírány pneumatiky a ostatní elektrospotřebiče.

Nevyužité léky je třeba odevzdávat k zneškodnění v lékárně.

Za odstraňování odpadů je stanoven poplatek podle obecně závazné vyhlášky Obce Vinary (Vyhláška o místních poplatcích).

Poučení

Obecní úřad Vinary upozorňuje na zákaz vyvážení odpadu do okolní volné přírody, včetně prostoru „pálení Čarodějnic“. Do prostoru „pálení Čarodějnic“ je zakázáno vyvážet nebezpečné odpady, papír, hadry, listí, pneumatiky a ostatní výrobky z těchto materiálů. Do prostoru „pálení Čarodějnic“ je možno vyvážet pouze roští a dřevo, a to pouze v době od 15. března do 30. dubna v ostatní dobu platí zákaz.

Je zakázáno odkládání veškerého odpadu mimo nádoby určené ke sběru odpadů (kontejnery), toto platí zejména u nádob na tříděné odpady (plasty, sklo) i v případě, že jsou tato nádoby plné. Tyto odpady je třeba shromažďovat doma do doby než budou tyto nádoba vyprázdněny. Nebezpečné odpady je třeba shromažďovat doma do doby mobilního sběru nebezpečných odpadů. Žádáme o dodržování třídění plastu a skla a ukládání do kontejneru umístěných v jednotlivých obcích.

publikováno: 28. 3. 2024 08:58, Linda Vackova

Novinky z úřadu

Oznámení OÚ

publikováno: 6. 5. 2024,

  • začíná v pondělí 6. 5. 00:00 - končí v

Dne 6.5.2024 v úřední hodiny 16:45 hod - 18:00 hod bude OÚ uzavřen

)

Czech Point

publikováno: 18. 4. 2024

Co je to Czech POINT

Český  Podací  Ověřovací  Informační  Národní  Terminál,  je projektem,  který by  měl  zjednodušit komunikaci s úřady. Cílem projektu Czech POINT, je poskytnout občanům ověřené výpisy z centrálních státních evidencí a rejstříků na jednom místě, aniž by občan musel navštívit několik různých úřadů státní správy.