Povinné kontroly kotlů na tuhá paliva do 31. 12. 2016, zpřísnění podmínek pro provozování

Povinnosti pro majitele kotlů na tuhá paliva ukládá zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále i „zákon o ochraně ovzduší“). Podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. h) zákona o ochraně ovzduší je každý majitel spalovacího zdroje na pevná paliva o jmenovitém příkonu 10 až 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu (běžné domovní kotle), povinen provádět jednou za dva roky kontrolu technického stavu a provozu tohoto zdroje. Podle ustanovení § 41 odst. 15 zákona o ochraně ovzduší musí první kontrola proběhnout nejpozději do 31. 12. 2016. Majitelé malých kamen do 10 kW (krbová kamna, i ta s výměníkem pro ohřev vody do radiátorů), kuchyňských kamen – sporák, kamínka typu Petry atd se tato povinnost nevztahuje. Které kotle podléhají povinné kontrole od roku 2016? Pokud máte kotel na tuhá paliva a jehož příkon je 10 až 300 kW včetně napojený na teplovodní soustavu, jste povinen do 31. 12. 2016 zajistit provedení první kontroly Vašeho kotle. Kdo je oprávněn provádět kontrolu kotle? Kontrolu je oprávněna provést jen osoba, která je proškolena výrobcem a je držitelem oprávnění k instalaci, provozu a údržbě. Seznam oprávněných osob pro zajištění technické kontroly technického stavu a provozu kotle je možné získat u jednotlivých výrobců kotlů na jejich webových stránkách nebo lze využít seznam odborně způsobilých osob, který je průběžně doplňován o nově proškolované osoby výrobci kotlů na odkaze http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php (seznam není pravidelně aktualizován), který je uveden na webových stránkách Hospodářské komory. Oprávněná osoba by se měla prokázat dokladem, kde bude uvedeno – název a sídlo výrobce, identifikační údaje o oprávněné (proškolené) osobě, seznam typů spalovacích stacionárních zdrojů ke kontrole, dobu platnosti oprávnění. Seznam oprávněných osob pro zajištění technické kontroly technického stavu a provozu kotle lze též získat u jednotlivých výrobců kotlů na jejich webových stránkách.

 Kdo může provést kontrolu kotle od neznámého výrobce?

Kontrolu těchto kotlů může provést osoba proškolená výrobcem, pokud jsou konstrukčně podobné kotlům vyráběných tímto výrobcem.

Musím protokol o provedené kontrole předložit do konce roku 2016 na obecní úřad?

 Doklady o provedené kontrole kotle nemusíte předkládat, ale musíte je uchovávat pro případnou kontrolu ze strany obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

Co se stane, pokud na výzvu obce s rozšířenou působností nepředložím protokol o kontrole?

Fyzické osobě lze za tento přestupek uložit pokutu do výše 20.000,- Kč. Právnické osobě a fyzické podnikající osobě lze za správní delikt uložit pokutu do výše 50.000,- Kč.

Jak zjistím příkon mého kotle?

Výkon kotle bývá uveden na výrobním štítku v kW, u starších kotlů v ccal. Pokud již výrobní štítek na kotli nemáte, informace o výkonu a účinnosti najdete v Návodu k instalaci a obsluze. Příkon kotle zjistíte také jednoduchým výpočtem, když vydělíte výkon kotle jeho účinností.

Vztahuje se na kotel v záruce zakoupený v loňském nebo letošním roce povinnost zajistit provedení kontroly?

 Povinnost zajistit první kontrolu kotle se týká všech kotlů, tedy i těch, které budou nainstalovány i v letošním roce 2016.

Nahradí doklad o kontrole technického stavu a provozu kotle na tuhá paliva zprávu o provedení čištění a kontroly spalinové cesty nebo zprávu o revizi spalinové cesty?

Nenahradí. Nezaměňujte kontrolu technického stavu a provozu kotle na tuhá paliva, vyžadovanou dle zákona o ochraně ovzduší, za kontrolu spalinové cesty prováděnou dle vyhlášky č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty, která je prováděcím předpisem zákona o požární ochraně. Pokuty za přestupky a správní delikty, pokud je spalinová cesta provozována v rozporu se zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, ukládá a vybírá hasičský záchranný sbor kraje.

Od začátku roku 2014 není možné prodávat kotle první a druhé emisní třídy podle normy ČSN EN 303-5 a tyto kotle bude možné provozovat jen do roku 2022. Poté bude nutné zakoupit kotel nový splňující 3. emisní třídu (tj. kotel se jmenovitým tepelným příkonem od 10 do 300 kW splňující minimální požadavky uvedené v příloze č. 11 zákona č. 201/2012 Sb.).

Přehled nejdůležitějších změn:

Leden 2014  – ukončení prodeje kotlů na tuhá paliva splňující podmínky 1. a 2. emisní třídy

Leden 2017 –  povinnost předložit na základě požadavku obecního úřadu s rozšířenou působností revizi domácího kotle na tuhá paliva (a následně co 2 roky)

Leden 2018  – ukončení prodeje kotlů na tuhá paliva 3. emisní třídy

Září 2022  – od této doby už nebude možné provozovat kotle nižších emisních tříd (klasické prohořívací a odhořívací  kotle typ např. Viadrus Herkules U 26, Dakon FB a další – splňující 1. a 2. emisní třídu). Domácnosti budou muset prokázat, že jejich kotel splňuje podmínky min. 3. emisní třídy..