Jednací řád

Obecní zastupitelstvo obce Vinary na základě § 96 zákona ČNR č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) v platném znění vydává tento jednací řád obecního zastupitelstva:

Čl. 1

Úvodní ustanovení

1. Jednací řád obecního zastupitelstva upravuje přípravu, svolání, průběh jednání, usnášení a kontrolu plnění jeho usnesení, jakož i další otázky.

2. O otázkách upravených tímto jednacím řádem, popř. o dalších zásadách svého jednání, rozhoduje obecní zastupitelstvo v mezích zákona.

Čl. 2

Pravomoci obecního zastupitelstva

Obecní zastupitelstvo rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti obce (§ 35 odst. 1, § 84 a § 85 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích), ve věcech přenesené působnosti jen stanoví-li tak zákon o obcích, nebo zvláštní zákon.

Čl. 3

Svolání jednání obecního zastupitelstva

Obecní zastupitelstvo se schází na svých zasedáních obecního zastupitelstva podle potřeby, nejméně však jedenkrát za dva měsíce. Všechna zasedání obecního zastupitelstva jsou veřejná. Zasedání obecního zastupitelstva řídí starosta. Svolává je nejpozději 7 dnů přede dnem jednání. Požádá-li o to alespoň jedna třetina členů obecního zastu­pitelstva nebo okresní úřad, starosta je povinen svolat zasedání zastupitelstva nejpozději do 21 dnů.

Čl. 4

Příprava jednání obecního zastupitelstva

1. Přípravu jednání obecního zastupitelstva organizuje starosta obce, přitom stanoví zejména:
a) dobu a místo jednání
b) způsob zpracování a předložení odborných podkladů
c) způsob projednání materiálů a návrhů na opatření

2. Návrhy do programu jednání obecního zastupitelstva se předkládají podle obsahu buď ústně na jednání obecního zastupitelstva nebo písemně.

3. Písemné materiály, určené pro jednání obecního zastupitelstva, jsou k nahlédnutí přede dnem jednání na obecním úřadě. V den jednání obecního zastupitelstva jsou tyto materiály k dispozici u předsedajícího. Zvlášť důležité materiály jsou předkládány členům zastupitelstva v potřebném počtu. Tyto materiály předkládá navrhovatel prostřednictvím obecního úřadu tak, aby mohly být včas zařazeny k jednání.

4. Materiály pro jednání obecního zastupitelstva obsahují:
a) název
b) obsah materiálu
c) návrh usnesení a důvodovou zprávu

5. Důvodová zpráva musí obsahovat zejména:
a) zhodnocení dosavadního stavu
b) rozbor příčin nedostatků
c) odůvodnění návrhu a opatření

6. Předkládané materiály musí být zpracovány tak, aby umožnily členům obecního zastupitelstva komplexně posoudit problematiku a přijmout účinná opatření.

7. O místě, době konání a o zvláště důležitých bodech jednání obecního zastupitelstva informuje starosta občany nejpozději 7. dnů před jednáním obecního zastupitelstva, a to na úřední desce obecního úřadu, případně prostřednictvím místního rozhlasu.

8. O navrženém programu jednání a pořadu jednání obecního zastupitelstva rozhoduje obecní zastupitelstvo v den jednání.

Čl. 5

Účast členů obecního zastupitelstva na jednání

1. Členové obecního zastupitelstva jsou povinni se zúčastnit každého jednání, jinak jsou povinni se předem omluvit. Také pozdní příchod nebo předčasný odchod omlouvá starosta.

2. Účast na jednání stvrzují členové obecního zastupitelstva podpisem do listiny přítomných.

Čl. 6

Program jednání

1. Program jednání obecního zastupitelstva navrhuje starosta.

2. Na schůzi obecního zastupitelstva může být jednáno jenom o věcech, které byly dány na program jednání, a o návrzích, s jejichž zařazením do programu jednání vysloví obecní zastupitelstvo souhlas. Starosta sdělí návrh programu jednání při jeho zahájení – obecní zastupitelstvo hlasováním schvaluje program a pořadí jednání.

3. O zařazení návrhů do programu obecního zastupitelstva přednesených v průběhu jednání rozhodne zastupitelstvo obce.

Čl. 7

Průběh jednání obecního zastupitelstva

1. Zasedání obecního zastupitelstva řídí zpravidla starosta nebo starostou pověřený člen obecního zastupitelstva. V nepřítomnosti starosty řídí zasedání zástupce starosty.

2. V zahajovací části jednání starosta (předsedající)
a) prohlásí, že jednání obecního zastupitelstva bylo řádně svoláno a vyhlášeno
b) konstatuje přítomnost nadpoloviční většiny členů zastupitelstva
c) určí zapisovatele
d) určí dva členy obecního zastupitelstva za ověřovatele zápisu z tohoto jednání
e) nechá přečíst ověřený zápis z posledního zasedání obecního zastupitelstva
f) dá schválit program jednání

3. Hlasování obecního zastupitelstva řídí starosta (předsedající), nebo pověřený člen obecního zastupitelstva, zjišťuje a vyhlašuje výsledky hlasování, ukončuje a přerušuje zasedání a dbá o to, aby mělo pracovní charakter a věcný průběh. Není-li při zahájení jednání přítomna nadpoloviční většina všech členů obecního zastupitelstva, ukončí zasedání a starosta svolá do 14 dnů nové zasedání obecního zastupitelstva.

4. Zápisy z předchozích jednání jsou při zasedání obecního zastupitelstva k nahlédnutí.

5. Úvodní slovo k jednotlivým bodům programu jednání přednáší starosta nebo navrhovatel.

6. Ke každému bodu programu jednání je vedena rozprava.

7. Návrh na ukončení rozpravy k projednávanému bodu programu může podat kterýkoliv člen obecního zastupitelstva – o jeho návrhu se hlasuje bez rozpravy.

8. Do rozpravy se přihlašují účastníci zasedání písemně nebo zvednutím ruky v průběhu zasedání. Bez ohledu na pořadí přihlášek do diskuse musí být uděleno slovo tomu členovi obecního zastupitelstva, který namítá nedodržení jednacího řádu nebo platných právních předpisů.

9. Starosta (předsedající) může v průběhu jednání přesunout nebo sloučit rozpravu ke dvěma nebo i více bodům programu jednání, přitom hlasování musí být ke každému bodu samostatné.

10. Do diskuse k jednotlivým bodům jednání se mohou přihlásit členové obecního zastupitelstva i ostatní občané jenom do konce rozpravy.

11. Nikdo, komu předsedající neudělil slovo, se ho nemůže ujmout.

12. Starosta (předsedající) může odejmout slovo v případě, kdy řečník nemluví k věci, nebo jeho řeč není smysluplná, ne však dříve než za 5 minut po upozornění řečníka – toto nechá schválit členům zastupitelstva.

13. Pokud k určitému bode jednání nebudou k dispozici dostatečné informace a v důsledku toho nedojde ke shodě v jednání, může starosta jednání o tomto bodě odložit k projednání na příštím zasedání obecního zastupitelstva – toto nechá schválit členům zastupitelstva.

14. Nikdo nesmí rušit průběh jednání obecního zastupitelstva, předsedající může vykázat rušitele jednání z jednací místnosti.

Čl. 8

Hlasování

1. Obecní zastupitelstvo je schopno se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů.

2. Hlasování o jednotlivých bodech programu jednání je veřejné, tajné hlasování je pokud to stanoví zákon nebo pokud to vyžaduje alespoň jeden člen obecního zastupitelstva. Veřejné hlasování se provádí zdvižením ruky pro návrh nebo proti návrhu nebo se lze hlasování zdržet. Usnesení je přijato, hlasu­je-li pro návrh nadpoloviční většina všech členů obecního zastupitelstva.

3. Byly-li uplatněny pozměňující návrhy, dá předsedající hlasovat nejprve o těchto změnách a poté o ostatních částech návrhu.

4. V případě, že je předložen návrh usnesení v několika variantách, hlasuje zastupitelstvo nejprve o variantě doporučené návrhovou komisí. V případě uplatnění protinávrhu, hlasuje se nejdříve o tomto protinávrhu. Schválením jedné varianty se považují ostatní varianty za nepřijaté.

5. Nezíská-li předložený návrh při hlasování potřebnou většinu, prohlásí starosta návrh za odmítnutý.

Čl. 9

Dotazy členů obecního zastupitelstva

1. Členové obecního zastupitelstva i ostatní občané mají právo vznášet dotazy, připomínky a podněty na starostu a ostatní členy obecního zastupitelstva a další orgány obce.

2. Na dotazy a připomínky odpovídá dotazovaný bezodkladně – pokud jejich obsah vyžaduje prošetření, provedení jiného opatření, nebo pokud dotazovaný k zodpovězení nemá dostatečné informace, zodpoví na dotaz do 30 dnů písemně.

3. Pokud tazatel vyjádří i v této souvislosti nespokojenost s vyřízením jeho dotazu, zaujímá k tomu konečné stanovisko obecní zastupitelstvo.

4. Uplatněné dotazy na jednání obecního zastupitelstva se zaznamenávají v zápise ze zasedání obecního zastupitelstva.

Čl. 10

Ukončení zasedání obecního zastupitelstva

Předsedající prohlásí zasedání za ukončené, byl-li pořad jednání vyčerpán a nikdo se již nehlásí o slovo. Rovněž prohlásí zasedání za ukončené, klesl-li počet přítomných členů zastupitelstva pod nadpoloviční většinu nebo z jiných závažných důvodů, zejména nastaly-li skutečnosti znemožňu­jící jednání – v těchto případech je starosta, povinen zasedáni svolat znovu do 15 dnů.

Čl. 11

Organizačně technické záležitosti zasedání obecního zastupitelstva

1. O průběhu zasedání obecního zastupitelstva se pořizuje zápis osvědčující průběh jednání a obsah usnesení. Jeho nedílnou součástí je vlastnoručně podepsaná listina přítomných, návrhy a dotazy, podané při zasedání písemně.

2. Zápis se vyhotovuje do 7 dnů po skončení zasedání obecního zastupitelstva a podepisují jej starosta a určení ověřovatelé zápisu.

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva musí obsahovat:
a) Den a místo jednání, případně i čas
b) Počty přítomných
c) Jména přítomných zastupitelů
d) Jméno předsedajícího
e) Jméno zapisovatele
f) Jména ověřovatelů
g) Program jednání
h) Stručný popis o jednání ke každému bodu jednání, včetně podaných návrhů a dotazů
i) Obsah usnesení, včetně výsledku hlasování (pro, proti, zdržel se)
j) Podpisy zapisovatele, ověřovatelů a starosty
k) Další podstatné skutečnosti, které by se měly stát součástí zápisu

Zápis z usnesení obecního zastupitelstva musí obsahovat:
a) Den a místo jednání, případně i čas
b) Počty přítomných
c) Jméno předsedajícího
d) Jméno zapisovatele
e) Jména ověřovatelů
f) Program jednání
g) Obsah usnesení, včetně výsledku hlasování (pro, proti, zdržel se)
h) Podpisy starosty a místostarosty , nebo jiného člena obecního zastupitelstva

Tento jednací řád byl schválen obecním zastupitelstvem dne 22.12.2000