Oznámení Obecního úřadu č. 10/20

                   

                            Informace pro pacienty ke dni 16.3.2020

V současné epidemiologické situaci je třeba na každého pacienta s respiračním onemocněním pohlížet jako na potenciálně nemocného COVID-19. Proto:

  1. Z epidemiologických důvodů nelze připustit zbytečné mísení zdravé populace s nemocnými v ordinacích VPL. Čekárna ordinace bude uzamčena, dovnitř bude pacient vpuštěn pouze po předchozí domluvě. Tel: 774 324 336, 495 496 150, výjimečně 737 336 784 nebo 605 329 738.
  2. Omezujeme péči pouze na pacienty s akutními potížemi. Pacient, na kterého se vztahuje karanténa a má zároveň klinické příznaky je dále směřován dle platných postupů na krajskou hygienickou stanici (KHS) a linku 112. Pacienti s banalitami budou odmítnuti. Plánované kontroly chronických pacientů bez akutních potíží jsou odloženy. Stejně tak veškeré preventivní prohlídky, dispenzární péče či očkování.
  3. Chronická medikace je řešena vystavováním e-Receptů (e-RP). Pacientům v karanténě se vystavuje e-Neschopenka (e-PN) pouze na základě telefonické konzultace. Stejně bude postupováno u všech pacientů, kde je to z medicínského hlediska možné.
  4. S okamžitou platností zastavujeme poskytování pracovně-lékařských služeb a zbytnou posudkovou činnost (řidičské a zbrojní průkazy, jiné posudky, výpisy z dokumentace atd. Zastavujeme vyšetření pro potřebu posudkové služby ČSSZ (invalidní důchody, bezmocnosti a další).
  5. V případě spotřebování předepsaných ochranných pomůcek nebudeme schopni zajistit bezpečný provoz ordinace. Ordinace bude převedena do nouzového režimu a uzavřena pro pacienty. Dále bude poskytována pouze telefonická či elektronická konzultace, zajištěn předpis e-RP a vystavování e-PN bez fyzického kontaktu s pacientem.
  6. V okamžiku, kdy bude naše ordinace znovu vybavena dostatečným množstvím ochranných prostředků, které umožní zajistit bezpečný provoz, vracíme se k režimu provozu dle bodů 1-4.
  7. Tato doporučení a informace platí do odvolání a budou dále upřesňována.

 

MUDr. Ambrož Homola, Ph.D.                    16.3.2020

 

 

Oznámení Obecního úřadu č. 9/20

 

UPOZORNĚNÍ SENIORŮM

Z důvodu vyhlášení nouzového stavu a zákazu pohybu osob

Vám Obecní úřad nabízí

možnost zajištění nákupu a dovozu základních potravin

a to v případě pokud Vám tuto službu nezajistí rodina.

  kontakt:  starostka tel: 736 601 096,

místostarosta 724 183 054.

 

Ing. Štěpánka Holmanová

Starostka obce Vinary

16.3.2020

 

Oznámení Obecního úřadu č. 6/20

 

69

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 12. března 2020 č. 194

vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky,

vyhlašuje

pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky

NOUZOVÝ STAV

na dobu od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů.

Vláda

I.      nařizuje ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace krizová opatření, jejichž konkrétní provedení stanoví vláda samostatným usnesením vlády;

II.     ukládá

  1. předsedovi vlády řídit a koordinovat úkoly podle bodu I.;
  2. členům vlády požádat vládu o předchozí souhlas k opatřením souvisejícím s vyhlášeným nouzovým stavem, která člen vlády nebo jím řízené ministerstvo činí v rámci svých pravomocí, a to před jejich uplatněním;                                                                                                                                                       III.  dosavadní vydaná a platná mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví nejsou tímto               vyhlášením  nouzového stavu dotčena;                                                                                            IV.   toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 12. března 2020, ve 14.00 hodin a jeho platnost končí uplynutím 30 dnů od nabytí jeho účinnosti;                                                                                                  V.    pověřuje předsedu vlády informovat neprodleně Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky o vyhlášení nouzového stavu podle bodu I. tohoto usnesení.

Provedou:

ministři,

vedoucí ostatních ústředních orgánů státní správy

 

Na vědomí:

hejtmani,

primátor hlavního města Prahy Předseda vlády:

 

 

Předseda vlády:   

Ing. Babiš v. r.