Usnesení vlády

USNESENÍ VLÁDY ĆESKÉ REPUBLIKY ZE DNE 12.3.2020

 

Oznámení Obecního úřadu č. 6/20

 

69

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 12. března 2020 č. 194

vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky,

vyhlašuje

pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky

NOUZOVÝ STAV

na dobu od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů.

Vláda

I.      nařizuje ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace krizová opatření, jejichž konkrétní provedení stanoví vláda samostatným usnesením vlády;

II.     ukládá

  1. předsedovi vlády řídit a koordinovat úkoly podle bodu I.;
  2. členům vlády požádat vládu o předchozí souhlas k opatřením souvisejícím s vyhlášeným nouzovým stavem, která člen vlády nebo jím řízené ministerstvo činí v rámci svých pravomocí, a to před jejich uplatněním;                                                                                                                                                       III.  dosavadní vydaná a platná mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví nejsou tímto               vyhlášením  nouzového stavu dotčena;                                                                                            IV.   toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 12. března 2020, ve 14.00 hodin a jeho platnost končí uplynutím 30 dnů od nabytí jeho účinnosti;                                                                                                  V.    pověřuje předsedu vlády informovat neprodleně Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky o vyhlášení nouzového stavu podle bodu I. tohoto usnesení.

Provedou:

ministři,

vedoucí ostatních ústředních orgánů státní správy

 

Na vědomí:

hejtmani,

primátor hlavního města Prahy Předseda vlády:

 

 

Předseda vlády:   

Ing. Babiš v. r.

 

 

pozemky

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových   – seznam nemovitostí s nedostatečně určeným vlastníkem – dopis http://www.uzsvm.cz/up-hradec-kralove-2150-0-85/

 

MŠMT

Informace o vyhlášení nouzového stavu